VMware Cloud Foundation #1 Hybrid Cloud

VMware Cloud Foundation #1 giúp dễ dàng triển khai và thực hiện dự án “mây lai” Hybrid Cloud; cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây tích hợp (Compute, Storage, Network and Security) và các dịch vụ quản lý

Cloud để chạy các ứng dụng doanh nghiệp trong cả môi trường Private và Public Cloud.