Hạ tầng nền tảng thúc đẩy chiến lược chuyển đổi số quốc gia

Dedicated Server

Với ưu thế là nhà cũng cấp thiết bị máy chủ hàng đầu, NTC luôn sẵn sàng hàng hóa cho quy khách có nhu cầu thuê máy chủ dùng riêng đặt tại Data Center.

Dedicated Private Cloud

Cụm máy chủ Private Cloud giải quyết bài toán linh động hóa việc cấp phát tài nguyên máy chủ, giúp cải thiện hiệu suất sử dụng hạ tầng CNTT, giảm tổng chi phí sở hữu.

Public Cloud Instance

Triển khai các Cloud Instance (VPS/VM) với tài nguyên lớn trên phần cứng có cấu hình mạnh cho các khách hàng có nhu cầu đặc thù.

Storage Cloud

NTC cung cấp nhiều giải pháp lữu trữ cloud phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Từ lưu trữ file trên nền NAS đến giải pháp lưu trữ S3/Object Storage tiên tiến.