CHO THUÊ HỆ THỐNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY DÙNG RIÊNG SUPERMICRO

  Basic (1 host)

  Intel® Xeon® Processor Gold 5120 E5-2690 v4 Silver 4114 E5-2630 v4 Silver 4110  E5-2620 v4
  CPU (vCores) 56 56 40 40 32 32
  RAM (GB) 64 64 64 64 64 64
  Storage (TB) 2 2 2 2 2 2
  Hypervisor VMware VMware VMware VMware VMware VMware
  Giá tham khảo   13,550,000 12,480,000 11,270,000 9,410,000 10,660,000 8,920,000

  Advance (2 hosts)

  Intel® Xeon® Processor Gold 5120 E5-2690 v4 Silver 4114 E5-2630 v4 Silver 4110  E5-2620 v4
  CPU (vCores) 112 112 80 80 64 64
  RAM (GB) 128 128 128 128 128 128
  Storage (TB) 2 2 2 2 2 2
  Hypervisor VMware VMware VMware VMware VMware VMware
  Giá tham khảo   23,140,000 21,730,000 18,580,000 15,580,000 17,360,000   14,600,000

  Premium (3 hosts)

  Intel® Xeon® Processor Gold 5120 E5-2690 v4 Silver 4114 E5-2630 v4 Silver 4110  E5-2620 v4
  CPU (vCores) 168 168 120 120 96 96
  RAM (GB) 192 192 192 192 192 192
  Storage (TB) 2 2 2 2 2 2
  Hypervisor VMware VMware VMware VMware VMware VMware
  Giá tham khảo   32,740,000 30,970,000 25,900,000 21,750,000 24,070,000   20,280,000

  Scale Out

  Intel® Xeon® Processor Gold 5120 E5-2690 v4 Silver 4114 E5-2630 v4 Silver 4110  E5-2620 v4
  CPU (vCores) 56 56 40 40 32 32
  RAM (GB) 64 64 64 64 64 64
  Hypervisor VMware VMware VMware VMware VMware VMware
  Giá tham khảo 10,580,000 10,050,000 8,300,000 6,980,000 7,690,000 6,490,000

     Bạn cần tư vấn nhanh?