Hãy chọn những hạng mục bạn yêu cầu để dự toán chi phí:

Dịch vụ triển khai

5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
5,000,000đ
10,000,000đ

Dịch vụ Migration

11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ
11,500,000đ

Tư vấn Giải pháp

Hand on Services

2,000,000đ
2,000,000đ
2,000,000đ
2,000,000đ
2,000,000đ
2,000,000đ