Quản Lý (Các) “Đám Mây” Trong Doanh Nghiệp

Ngày nay, phần lớn các doanh nghiệp đã triển khai hoặc đang có kế hoạch triển khai hệ thống điện toán đám mây phục vụ cho hoạt động của mình. Và do đó, các yêu cầu về khả năng quản lý cũng tăng lên. Họ cần có cơ chế theo dõi, thanh toán nội bộ và kiểm soát tài nguyên một cách tối ưu. Cụ thể:

Quản lý cơ sở hạ tầng

Một “đám mây” phải tận dụng tài nguyên server, hệ thống storage và networking để phân bổ chúng một cách hiệu quả nhất. Mục tiêu của việc quản lý “đám mây” là tối đa hóa tính linh hoạt trong việc tích hợp và quản lý các tài nguyên này.

Quản lý người dùng

Quản trị viên cần có khả năng quản lý người dùng riêng lẻ hoặc theo nhóm, dành riêng các tài nguyên cụ thể cho từng người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể khi cần. Nhóm có thể là các đơn vị kinh doanh, phòng ban hoặc thậm chí là các công ty con và người dùng có thể thuộc nhiều nhóm.

Quản lý máy chủ

Từng node trong một cụm “đám mây” được chia sẻ cho nhiều ứng dụng và người dùng. Quản trị viên hệ thống kiểm soát số lượng người dùng có thể truy cập vào máy chủ hoặc thậm chí từng lõi CPU để quyết định mức độ đáp ứng nhu cầu năng lực tính toán cần thiết cho mỗi người dùng.

Quản lý mạng

Một hệ thống quản lý mạng hiệu quả là hệ thống mà các quản trị viên có thể kiểm soát tài nguyên mạng (QoS) trên cơ sở xác định lượng băng thông cần thiết hoặc tối ưu đến từng người dùng, cho từng ứng dụng.

Quản lý lưu trữ

Những người dùng khác nhau yêu cầu các mức dung lượng lưu trữ khác nhau, tốc độ truy xuất dữ liệu khác nhau, yêu cầu backup/ restore khác nhau….. Điều này phụ thuộc vào phần cứng hệ thống lưu trữ, giải pháp lưu trữ, loại ổ cứng…. Quản trị viên có thể tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên lưu trữ trên để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng người dùng, nhóm hoặc ứng dụng.

Quản lý thanh toán

Các doanh nghiệp có thể (và cần phải) tính toán chi phí sử dụng tài nguyên cho từng bộ phận/ phòng ban hoặc người dùng. Đây là một khả năng cơ bản để theo dõi, đánh giá hiệu quả trong việc đầu tư (TCO) cho hạ tầng tảng điện toán đám mây.

Quản lý nhiều đám mây

Nhiều doanh nghiệp hiện này sử dụng kết hợp giữa “đám mây công cộng” (Public Cloud) và “đám mây dùng riêng” (Private Cloud). Một hệ thống quản lý đám mây hiệu quả cho phép quản lý linh hoạt và kiểm soát truy cập thông qua một giao diện người dùng duy nhất.

Kỳ tới: Quản Lý “Đám Mây” Toàn Diện Trên Nền Tảng OnApp Enterprise

Liên hệ NTC Cloud Team