[Fact] Hiểu đúng về Backup và Restore

Dữ liệu của hệ thống chắc hẳn là tài sản quý giá nhất của công ty trong thời đại này. Doanh nghiệp cần phải thường xuyên backup dữ liệu, phòng trường hợp sự cố.