Phân loại người dùng VDI

Kiosk User Kiosk User được dùng để chỉ những người hay truy cập vào desktop được chia sẻ với nhiều người khác, chẳng hạn như máy tính để bàn trong trung tâm dịch vụ khách sạn và có thể sử dụng tất cả chức năng được cho phép mà không cần cung cấp bất kỳ […]